پایان نامه ها

مقاله رایگان b (3694)

جونز و دیویس بیان می دارند که استفاده از رفتار دیگران به عنوان راهنمایی برای درک انگیزه ها یا صفات پایدارشان می تواند ما را بطور جدی به اشتباه بیندازد.بر طبق دیدگاه جونز ودیویس این Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (3692)

?-?- حفاظتحفاظت گروههای عاملی در شیمی آلی از اهمیت ویژهای برخوردار است. گروههای محافظت کننده در شیمی سنتز بویژه در سنتزهای چند مرحلهای نقش کلیدی دارند.4-1 هنگامی که هدف سنتز یک مولکول نسبتاً پیچیده است، Read more…

By 92, ago