فصل چهارم ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه فصل چهارم64
بخش آمار توصیفی65
بخش آمار استنباطی 74
تجزیه و تحلیل فرضیه اول پژوهش76
تجزیه و تحلیل فرضیه دوم پژوهش77
تجزیه و تحلیل فرضیه سوم پژوهش78
تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم پژوهش79
تجزیه و تحلیل فرضیه پنجم پژوهش80
تجزیه و تحلیل فرضیه ششم پژوهش81
تجزیه و تحلیل فرضیه هفتم پژوهش82
نتیجه گیری فصل چهارم95
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه فصل پنجم97
خلاصه تحقیق98
جمع بندی یافته های پژوهش99
تفسیر یافته های پژوهش103
مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهش های پیشین106
پژوهش های انجام شده در داخل کشور106
پژوهش های انجام شده در خارج کشور107
محدودیت های تحقیق108
پیشنهاد های کاربردی109
پیشنهادهای پژوهشی114
منابع و ماخذ116
ضمائم
نمونه پرسشنامه
خروجی SPSS
چکیده انگلیسی
عنوان انگلیسی
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-2: ویژگی زبان احساسات از دیدگاه لن اسپری34
جدول 2-2: رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با مهارت ارتباطی44
جدول 4-1-1: جدول توزیع فراوانی و درصد جنسیت دانشجویان65
جدول 4-1-2: جدول توزیع فراوانی و درصد رشته تحصیلی دانشجویان بر حسب جنسیت66
جدول 4-1-3: جدول توزیع فراوانی و درصدمیزان استفاده از اینترنت توسط دانشجویان بر حسب جنسیت آنها68
جدول 4-1-4: جدول توزیع فراوانی و درصد نوع استفاده از اینترنت70
جدول 4-1-5: جدول توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سوالات پرسشنامه71
جدول 4-1-6: جدول آمار توصیفی کل سوالات73
جدول 4-2-1: جدول ضریب همبستگی اسپیرمن76
جدول 4-2-2: جدول ضریب همبستگی اسپیرمن77
جدول 4-2-3: جدول ضریب همبستگی اسپیرمن78
جدول 4-2-4: جدول ضریب همبستگی اسپیرمن79
جدول 4-2-5: جدول ضریب همبستگی اسپیرمن 80
جدول 4-2-6: جدول ضریب همبستگی اسپیرمن81
جدول 4-2-7-1: جدول فراوانی مشاهده شده و فراوانی قابل انتظار82
جدول 4-2-7-2: جدول آزمون خی دو82
جدول 4-2-8-1: جدول فراوانی مشاهده شده و فراوانی قابل انتظار83
جدول 4-2-8-2: جدول آزمون خی دو84
جدول 4-2-9-1: جدول فراوانی مشاهده شده و فراوانی قابل انتظار85
جدول 4-2-9-2: جدول آزمون خی دو86
جدول 4-2-10-1: جدول فراوانی مشاهده شده و فراوانی قابل انتظار87
جدول 4-2-10-2: جدول آزمون خی دو88
جدول 4-2-11-1: جدول فراوانی مشاهده شده و فراوانی قابل انتظار89
جدول 4-2-11-2: جدول آزمون خی دو90
جدول 4-2-12-1: جدول فراوانی مشاهده شده و فراوانی قابل انتظار91
جدول 4-2-12-2: جدول آزمون خی دو92
جدول 4-2-13-1: جدول فراوانی مشاهده شده و فراوانی قابل انتظار93
جدول 4-2-13-2: جدول آزمون خی دو94
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 4-1-1: نمودار دایره ای جنسیت دانشجویان65
نمودار 4-1-2: نمودار توزیع فراوانی رشته تحصیلی دانشجویان برحسب جنسیت آنها67
نمودار 4-1-3: نمودار توزیع فراوانی میزان استفاده از اینترنت در هفته توسط دانشجویان بر حسب جنسیت آنها69

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 1-2: مدل ارتباط از دیدگاه مارک نب15
چکیده
با ظهور فناوری جدید خصوصاً اینترنت تردیدی باقی نمانده است که دنیا شاهد تحولی گسترده در آموزش خواهد بود . اینترنت در عصر اطلاعات به عنوان یکی از گسترده ترین و بهترین وسایل ارتباطی در سطح جهان مطرح است که عرصه نظام آموزش عالی را متحول ساخته است. ظهور این پدیده دورنمای روشنی را برای ایجاد ارتباطات جهانی بین دانشجویان و دانشگاه ها نوید می دهد.روند گسترش فناوری و نقش آن در همه جنبه های زندگی ضرورت استفاده از فناوری را به منظور بهبود فعالیت یادگیری و کسب مهارت های ارتباطی امری اجتناب ناپذیر می کند ،زیرا در هزاره سوم میلادی که هزاره تبادل اطلاعات است، داشتن مهارت های زندگی به خصوص مهارت های ارتباطی برای همه افراد به خصوص قشر دانشجو امری ضروری است .با توجه به اهمیت موضوع،تحقیق حاضر با هدف بررسی سطح و نوع استفاده از اینترنت و نقش آن در یادگیری مهارت های ارتباطی، دیدگاه دانشجویان را در این زمینه مورد بررسی قرار می دهد. جامعه مورد نظر در این پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در نیم سال اول سال 1388است که از سایت اینترنت استفاده می کنند. حجم جامعه 450نفر است که به روش تصادفی ساده 207 نفر از این دانشجویان گزینش شدند.پرسشنامه ای به صورت محقق ساخته در 28 گویه با دو مولفه ارتباط کلامی و غیر کلامی در 5طیف ،در مقیاس لیکرت تدوین شده است. اعتبار پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ با 92/0تعیین گردید.روشهای پژوهشی در این تحقیق ،آمار توصیفی و استنباطی( آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن وآزمون خی دو)می باشند که با اشتفاده از نرم افزارspss محاسبه گردیده است.برای پاسخگویی به فرضیه های اول تا ششم پژوهش به منظور بررسی رابطه سطح استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت های ارتباطی ،از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و برای بررسی رابطه نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت های ارتباطی در فرضیه های اول تا ششم پژوهش وهمچنین بررسی رابطه بین جنسیت و میزان یادگیری مهارت های ارتباطی از آزمون خی دو استفاده گردید.از تجزیه وتحلیل داده ها، مشخص گردید؛ بین سطح استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت رمزگذاری با 252 هزارم و یادگیری مهارت ابرازوجود با 200 هزارم ویادگیری مهارت گوش دادن با 198 هزارم و یادگیری مهارت تعقل با 182 هزارم و یادگیری مهارت رمزخوانی با 170 هزارم رابطه معنی دار از نوع مثبت و کامل وجود دارد و فرض H0 رد و فرض H1پذیرفته شد.همچنین مشخص گردید؛ بین میزان استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت زبان احساسات با 41 هزارم ،جنسیت و میزان یادگیری مهارت های ارتباطی با خی دو 029/6 رابطه معنی دار وجود ندارد و فرض H0پذیرفته شد .از طرفی بین نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت رمزگذاری ، رمزخوانی ، تعقل ، ابرازوجود و زبان احساسات رابطه وجود نداشت. در پایان پیشنهاد های کاربردی و پژوهشی ارائه گردید.
کلیدواژه ها: ارتباط، مهارت ارتباطی، مهارت ارتباط کلامی، مهارت ارتباط غیرکلامی ، اینترنت.
مقدمه
قرن بیست و یکم، در واقع دنیای استیلای فناوری اطلاعات و ارتباطات و دنیای شتابزدگی تاریخ به لحاظ تغییرات شتاب آمیز علمی، فرهنگی و اقتصادی خواهد بود. سیستم آموزشی در یک جامعه و به تبع آن آموزش و پرورش قادر نخواهد بود، همچون جزیره ای خود را منفک از نهادهای اجتماعی ، ملی و فعل و انفعالات گسترده بین المللی در دهکده جهانی بداند، زیرا جامعه آموزشی مرکز ثقل این تحولات خواهد بود. (حمزه بیگی، 1383، ص36)
در چنین عصری که به انفجار دانش و اطلاعات لقب گرفته است، توسعه علم و فناوری (اینترنت) رشد شتابنده ای داشته است. قرن بیست و یکم، گذر از جامعه صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی است که از مهمترین عوامل این رشد، حجم گسترده و عظیم دانش ، معلومات و آگاهی می باشد. بنابراین روند گسترش فناوری و تاثیرگذاری آن در همه شئونات زندگی، ضرورت استفاده از فناوری را به منظور بهبود فعالیت یادگیری و کسب مهارت های ارتباطی اجتناب ناپذیر می کند.
تحقیقات اساتید دانشگاه های لاول و چک کیل (1996) در زمینه “نقش فناوری نو (اینترنت) در یادگیری و آموزش مهارت های ارتباطی دانش آموزان راهنمایی” نشان داد که دانش آموزانی که به شبکه جهانی اینترنت دسترسی داشته اند از عملکرد بهتری برخوردار بوده اند و دانش آموزان با کمک اینترنت می توانند برنامه های آموزشی خود را با نیازهای جدید تفکر بشر هماهنگ کنند. ارائه فناوری در آموزش منجر به تقویت نقش دانش آموزان و بهبود کیفیت تدریس و تقویت مهارت های ارتباطی در آن ها می شود. (صیامی، 1382، ص45)
با توجه به نتایج تحقیقات لاول و چک گیل، در هزاره جدید که هزاره تبادل اطلاعات است، داشتن کلیه مهارت های زندگی به خصوص مهارت های ارتباطی مؤثر برای تمامی افراد به خصوص قشر دانشجو ضروری است و داشتن مهارت ارتباط کلامی و غیر کلامی موثر، کلید اصلی جامعه پذیری است. بنابراین در چنین عصری کاربرد اینترنت در تدریس برای تقویت مهارت های ارتباطی دانشجویان مسأله ای غیر قابل اغماض می باشد.
بنابراین فناوری نوین نقش دانشجویان را از ناقل دانش به خالق محیط یادگیری متحول کرده و فراگیران ضمن آشنایی با چگونگی برقراری توازن میان راهنمایی و عرضه مهارت و کسب انواع مهارت های ارتباطی و با ایجاد مجال تفکر و کار مستقل، فراگیران در تسهیل فرایند یادگیری به ایفای نقش بپردازند.
با توجه به اهمیت موضوع و نقش عمده اینترنت بر یادگیری مهارت های ارتباطی و ضرورت کسب انواع مهارت های ارتباطی در عصر اطلاعات برای دانشجویان ، محقق به بررسی سطح ونوع استفاده از اینترنت در یادگیری مهارت های ارتباطی دانشجویان می پردازد. در این راستا پژوهشگر دیدگاه دانشجویان را در رابطه با نقش استفاده از اینترنت در یادگیری مهارت ارتباطی کلامی و غیر کلامی را مورد بررسی قرار می دهد.
بیان مسئله
یکی از ویژگی های بارز زندگی بشر در قرن بیستم و نیز هزاره سوم که هم اکنون در ابتدای آن واقع شده ایم، تغییر و تحولات اساسی در کلیه شئون و جنبه های آن است. این تحولات بیش از هر عاملی با رشد سریع فناوری ارتباط دارد. رشد فناوری اگرچه سبب رفاه و آسایش بشر امروزی شده است، اما به دلیل سرعت خیره کننده آن، انسان ها قادر نیستند در همه حال خود را با شرایطی که مدام در حال متحول شدن است وفق دهند. به همین دلیل آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از رشد سریع فناوری در کنار سایر معضلات، زندگی ما را تهدید می نماید. مشخصه دیگر دنیای مبتنی بر فناوری، پیچیدگی های آن است. هر اندازه که دانش بشری پیشرفت می نماید و زیربنا های مختلف زندگی انسان امروزی با علم و دانش عجین تر می گردد، بر پیچیدگی این زندگی افزوده می شود. لذا بشر امروز برای ایفای موفقیت آمیز نقش خود باید از دانش، نگرش و مهارت های بیشتر و بالاتری برخوردار باشد تا بتواند از عهده مسائل و مشکلات امور زندگی خود در دنیای پرپیچ و خم برآید. (ملکیان، 1386،ص4)
در این میان، قشردانشجو بیشتر از سایر اقشار جامعه نیازمند کسب آگاهی و مهارت های زندگی می باشند.مهارت های زندگی مربوط به نحوه عمل رفتار هستند و از این رو باید به طور عملی آموخته شوند. این آموزش ها را می توان به روش یادگیری فعال در برنامه های آموزشی یا از طریق نمایش مهارت های زندگی در محیط آموزشی آموخت و بهترین راه برای آموختن آنها، روش یادگیری محور است.
بنابراین در این راستا، سیستم های نظام آموزشی کشور به خصوص نظام آموزش عالی برای ایجاد و پرورش مهارت های زندگی به خصوص مهارت های ارتباطی عمده ترین وظیفه را دارند. همچنین نقش اساتیدو وجود برنامه های مدون آموزشی در زمینه مهارت های زندگی و استفاده از وسایل جدید ارتباطی مثل اینترنت می توانند با حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی در پرورش مهارت های زندگی دانشجویان بسیار کارساز باشند.
“امروزه ظهور تکنیک دیجیتال و فلسفه دیجیتالیسم در جهانی شدن امورات در فرهنگ عالم با اهمیت تلقی می شود، در دنیای اینترنت دیگر مرزهای زمینی معنی خود را از دست داده و تمام دنیا در دهکده جهانی خلاصه شده است” (مک لوهان، 1980، ص121).
بنابر این امروزه اینترنت به عنوان مهمترین ابزار و روش برای توانمندی جوامع در قرن جدید بکار می رود و عامل ایجاد تغییرات اساسی در زندگی، آموزش ،صنعت و فرهنگ محسوب می شود. (ملکی، 1382،ص80).
لازمه زندگی کردن در جامعه اطلاعاتی و تبدیل شدن به شهروند مطلع، آموختن انواع مهارت های ارتباطی به خصوص مهارت ارتباط کلامی و غیرکلامی است و بزرگترین عامل، در شکوفاسازی این مهارت ها، بخش آموزش است.
نظام آموزش عالی هر کشور عمده ترین رسالت را در شکوفاسازی و یادگیری مهارت های ارتباطی به عهده دارد. “در این شرایط، آموزشی موفق است که همگام با تغییرات فناوری جدید، پاسخگوی نیازها و تحولات در سطح جامعه باشد. با ظهور فناوری های جدید خصوصاً اینترنت نقطه تردیدی نمانده است که دنیا شاهد تحولات عظیم در زمینه آموزش خواهد بود” (موسوی، 1386، ص1382).
فناوری اینترنت عرصه آموزش را متحول ساخته است و منجر به کسب انواع مهارت های زندگی به خصوص مهارت های ارتباطی شده است. یکی از مهمترین مهارت های زندگی داشتن مهارت های ارتباطی است و ارتباط از مولفه های اصلی زندگی اجتماعی است. ارتباط موثر نه تنها وسیله انتقال اطلاعات بین افراد بلکه نشانگر احساسات آنها نسبت به هم، تصحیح سوءتفاهم ها و نهایتاً لازمه رشد یک اجتماع است. (عباسپور، 1386، ص229)
در هزاره تبادل اطلاعات با رواج یافتن انواع رسانه های همگانی،همچون اینترنت که اطلاعات بی شمار وراه های ارتباطی بی حد ومرزی را در اختیار همگان قرار می دهد،تمام افراد جامعه به خصوص دانشجویان به دلیل نقش سازندگی فردای جامعه،نیازمند یادگیری انواع مهارت های ارتباطی می باشند..
در چنین شرایطی کسب مهارت های ارتباطی برای برخورد با مشکلات روزمره زندگی و جامعه پذیری مسئله اساسی است،زیرا با رشد سریع فناوری روز و سرعت خیره کننده آن،انسانها قادر نخواهند بود ،در همه حال خود را با شرایطی که مداوم در حال دگرگونی است ،وفق دهند.
بنابراین کسب انواع مهارت های ارتباطی برای دانشجویان از ضروریات است،زیرا لازمه زیستن در جامعه اطلاعاتی، مجهز بودن به انواع مهارت های ارتباطی است.در این راستا با توجه به اهمیت موضوع،محقق به بررسی رابطه بین سطح ونوع استفاده از اینترنت و یادگیری انواع مهارت های ارتباطی می پردازد.
در این راستا دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه مورد بررسی قرار می گیرد و سوالات اساسی تحقیق عبارتند از : جامعه موردنظر تا چه حد از مهارت های ارتباط کلامی و غیرکلامی بهره مند هستند؟ آیا اینترنت در یادگیری این مهارت ها نقش اساسی را ایفا می کند؟ آیا اینترنت به عنوان یک وسیله ارتباطی جدید در برخورد دانشجویان با مشکلات زندگی نقش به سزایی دارد؟
ضرورت تحقیق
اگر قرن بیست و یکم را دروازه ورود به عصر اطلاعات بدانیم، مهمترین دستاوردهای فناوری اطلاعات در قرن بیست و یکم ایجادو گسترش شبکه جهانی اینترنت است. گسترش روزافزون این شبکه باعث شده است ،بسیاری از مرزهای موجود در ارتباطات بین افراد و ملل مختلف از بین برود. فناوری با یک تغییر بنیادین منجر به شکل گیری نوع جدید از جوامع تحت عنوان جامعه اطلاعاتی شده است.
بیشتر کارشناسان و متخصصان فناوری اطلاعات بر این باورند که در عصر حاضر ما با اقیانوسی از اطلاعات مواجهه هستیم و باید در عوض پرتاب کردن خود به درون این اقیانوس با نحوه غواصی کردن در آن آشنا شویم زیرا هر اندازه که فناوری به افق های جدیدی دست می یابد، تحولات عظیمی در آموزش و یادگیری انواع مهارت ها در تمام سطوح آموزشی ایجاد می گردد.
چنین عصری، نیازهای زندگی امروزوبه دنبال آن تغییرات سریع اجتماعی ،فرهنگی، شبکه پیچیده ارتباطات انسانی ،تنوع ،گستردگی و هجوم منابع اطلاعاتی انسان ها را با چالش ها و مشکلاتی روبروساخته است که مقابله موثر با آنها نیازمند توانمندی و مهارت هایی است تا افراد بتواند زندگی خود را به شکل مطلوبی به سامان برساند. (دینانی، 1385، ص1)
در عصری که به انفجار دانش و اطلاعات لقب گرفته است هر چند سال یکبار حجم اطلاعات موجود در جهان به دوبرابر افزایش می یابد. در چنین شرایطی نظام های آموزش عالی نمی توانند بر منابعی تکیه کنند که به سرعت معنی و اعتبار خود را از دست می دهند. بر این اساس هدف آموزش و پرورش نیز در این عصر پیچیده تر شده و دیگر بخش دانش ها و مهارت ها کافی نیست و از یادگیرندگان انتظار می رود به سطوح بالایی از حیطه شناختی یادگیری مشارکتی و کسب انواع مهارت ها به خصوص مهارت های ارتباطی برسند. (سرکارآرانی،1386، ص31)
دراین راستا، بکارگیری اینترنت و وسایل ارتباطی جدید می توانند در یادگیری مهارت های ارتباطی در فراگیران برای مواجهه شدن با مسائل و مشکلات زندگی روزمره موثر واقع شوند و با تقویت خودپنداره ،اتکاء به نفس، حس همکاری ،ایجاد روحیه مقاومت در برابر مشکلات زندگی و ساختن یک شهروند متعادل با مهارت های ارتباطی مقبول در اجتماع در توسعه پایدار ملی کشور گام های اساسی بردارند.
به این ترتیب با توجه به امر بازنگری فرایند آموزش و استفاده از فناوری روز جهان در حوزه آموزش عالی ، به دلیل اینکه اینترنت با سرعت خیره کننده اش درعصر اطلاعات ،راه های ارتباطی وسیعی را پیش روی افراد قرار می دهد ،یادگیری انواع مهارت های ارتباطی لازمه زیستن در عصر اطلاعاتی شده است .
به این ترتیب یادگیری انواع مهارت های ارتباطی برای کلیه افراد،به خصوص دانشجویان بسیار ضروری است ،زیرا برای جامعه پذیری و برخورد با مشکلات ،یادگیری مهارت های ارتباطی امری اجتناب ناپذیر است.بنابراین محقق در این پژوهش به بررسی نقش اینترنت در یادگیری مهارت های ارتباطی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه می پردازد.
اهداف تحقیق
در این پژوهش، محقق به دنبال بررسی نقش اینترنت در یادگیری مهارت های ارتباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه می پردازد. لذا اهداف این تحقیق عبارتند از:
هدف کلی: بررسی سطح و نوع استفاده از اینترنت و نقش آن در یادگیری مهارت های ارتباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
اهداف جزئی

1- بررسی سطح و نوع استفاده از اینترنت و نقش آن در یادگیری مهارت رمزگذاری در جامعه مورد مطالعه.
2- بررسی سطح و نوع استفاده از اینترنت و نقش آن در یادگیری مهارت رمز خوانی در جامعه مورد مطالعه.
3- بررسی سطح و نوع استفاده از اینترنت و نقش آن در یادگیری مهارت تعقل در جامعه مورد مطالعه.
4- بررسی سطح و نوع استفاده از اینترنت و نقش آن در یادگیری مهارت ابراز وجود در جامعه مورد مطالعه.
5- بررسی سطح و نوع استفاده از اینترنت و نقش آن در یادگیری مهارت گوش دادن در جامعه مورد مطالعه.
6- بررسی سطح و نوع استفاده از اینترنت و نقش آن در یادگیری مهارت زبان احساسات در جامعه مورد مطالعه.
7- بررسی رابطه بین جنسیت و میزان یادگیری مهارت های ارتباطی در جامعه مورد مطالعه.
فرضیه های تحقیق
1- بین سطح و نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت رمزگذاری در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد.
2- بین سطح و نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت رمزخوانی در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد.
3- بین سطح و نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت تعقل در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد.
4- بین سطح و نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت ابرازوجود در جامعه مورد مطالعه، رابطه وجود دارد.
5- بین سطح و نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت گوش دادن در جامعه مورد مطالعه، رابطه وجود دارد.
6- بین سطح و نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت زبان احساسات در جامعه مورد مطالعه، رابطه وجود دارد.
7- بین جنسیت و میزان یادگیری مهارت های ارتباطی در جامعه مورد مطالعه، رابطه وجود دارد.
سوالات تحقیق
در این تحقیق، محقق به بررسی نقش اینترنت در یادگیری مهارت های ارتباطی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه می پردازد. سوالات این پژوهش عبارتند از:
سوال کلی تحقیق
سطح و نوع استفاده از اینترنت چه نقشی بر یادگیری مهارت های ارتباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دارد؟
سوالات ویژه تحقیق
1- آیا بین سطح و نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت رمزگذاری در جامعه مورد نظررابطه وجود دارد؟
2- آیا بین سطح و نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت رمزخوانی در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟
3- آیا بین سطح و نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت تعقل در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟
4- آیا بین سطح و نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت ابراز وجود در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

5- آیا بین سطح و نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت گوش دادن در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟
6- آیا بین سطح و نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت زبان احساسات در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟
7- آیا بین جنسیت و میزان یادگیری مهارت های ارتباطی در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟
تعاریف نظری
اینترنت: اینترنت به مجموعه جهانی از رایانه ها اطلاق می شود که اطلاعات را بین نقاط گوناگون دنیا را رد و بدل می کند و یکی از گسترده ترین وسایل ارتباطی، آموزشی و پژوهشی است که در آستانه هزاره سوم در عرصه آموزش و پژوهش موفقیت های چشمگیری را برای نظام آموزش عالی خواهد داشت. (صالحی، 1382، ص92)
یادگیری: یادگیری یا آموختن را می توان فرایند پردازش اطلاعات و کسب اندیشه و مهارت های جدید یا کشف و شهودی تعریف کرد که بر رفتار تاثیر می گذارد. تاثیر یادگیری بر رفتار معمولاً پایدار است و در تجربیات فرد تغییرات نسبتا پایدار، بوجود می آورد. (سیف، 1383، ص17)
ارتباط: ارائه مفاهیم، تفکرات، معانی یا پیام ها به دیگران است. (فرهنگی، 1384، ص6)
مهارت های ارتباطی: توانایی فرد برای برقراری ارتباط با دیگران در جهت برآوردن نیاز و خواسته به شیوه ای قابل قبول است. (ناصری، 1386، ص108)
مهارت رمزگذاری: مهارت رمزگذاری، یکی از انواع مهارت ارتباط کلامی است که شامل: نوشتن و صحبت کردن است. در این مهارت فراگیر تعدادی از کانال های ارتباطی را هنگام تایپ کردن و نوشتن مطالب مورد استفاده قرار می دهد و در صحبت کردن نیز از طریق تعدادی کانال های ارتباطی، کلمات و واژه ها را بکار می برد. (برلو، 1960، ص41)
مهارت رمزخوانی: مهارت رمزخوانی، یکی از انواع مهارت ارتباط کلامی است که شامل: خواندن و شنیدن است. مهارت شنیدن؛یکی از مهارت های رمزگذاری است که مشارکت در یک گفت و شنود است و فرستنده را، در انتقال خواست های درونی اش یاری می دهد و موجب درک صحیح گیرنده می شود.شنیدن فعالیتی غیر ارادی است، که به صورت بالقوه در افراد وجود دارد . کرل (2000، ترجمه آل یاسین، 1380، ص 31)
مهارت خواندن: نیز یکی از انواع مهارت های رمزخوانی است، داشتن این مهارت به فراگیر کمک می کند مطالب فرستنده پیام را درک کرده و فرستنده پیام را در انتقال پیام یا مفاهیم یاری نماید. (برلو، 1960، ص41)
مهارت ابرازوجود: یکی از مهارت های ارتباط کلامی است که ابراز افکار ،احساسات و اعتقادات فرد به نحوی مناسب و صادقانه را شامل می شود.استفاده از این مهارت یکی از عوامل موفقیت آمیزبودن تعامل بین گیرنده و فرستنده پیام است. (لنج، 1976، ص302)
مهارت گوش دادن: یکی از مهارت های غیرکلامی است و یکی از فعالیت های روانشناختی پیچیده است که درک ،تعبیر و تفسیر اهمیت یک تجربه حسی رادربرمی گیرد. این مهارت بسیاری از جنبه های زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد و فعالیتی اکتسابی است که گیرنده پیام را در درک مطالب فرستنده پیام یاری می دهد. بولتون (2005، ترجمه حمیدرضا سهرابی، 1384،ص71-62).
مهارت زبان احساسات: یکی از مهارت های غیرکلامی زبان است که از طریق آن احساسات افراد نسبت به روابط شان ارائه می شود این مهارت برای گوینده بیشترین اهمیت را در پی خواهد داشت و به فرستنده پیام کمک می کند که احساسات واقعی خویش را به نمایش بگذارد و منجر به برقراری ارتباط مؤثر بین فرستنده و گیرنده پیام شود. (همان منبع، ص127)
تعاریف عملیاتی
اینترنت: مجموعه شبکه های جهانی از رایانه ها است که از طریق پست الکترونیکی، ارسال فکس و خط تلفن (مودم) برای گفتگو و تبادل نظر گروهی و شخصی بکار می رود. اینترنت، وسیله مناسبی برای پژوهش و مجرای اطلاعاتی مناسبی برای مباحث علمی و تحقیقی است.
یادگیری: در این تحقیق منظور از یادگیری، آموختن مهارت های ارتباطی است که شامل: یادگیری مهارت های کلامی (مهارت رمزگذاری، رمزخوانی ، ابراز وجود وتعقل) و مهارت های غیر کلامی (مهارت زبان احساسات و گوش دادن)است.
ارتباط: در این تحقیق منظور از ارتباط، انتقال پیام بین گیرنده و فرستنده از طریق پست الکترونیکی برای انتقال پیام واطلاعات علمی، پژوهشی و چت کردن است.
سطح: در این تحقیق، منظور از سطح استفاده از اینترنت،میزان یاlevel است،یعنی؛ میزان استفاده افراد از اینترنت در طول هفته.
نوع: در این تحقیق نوع استفاده از اینترنت شامل: چت کردن، کاوش و جستجو اطلاعات برای مباحث علمی ،پژوهشی وتفریحی مورد نظر پژوهشگر می باشد.
مهارت های ارتباطی: داشتن مهارت برای برقراری ارتباط موثر با دیگران و به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات بین فرستنده و گیرنده است. این مهارت ها برای برقراری ارتباط شنیداری و دیداری ضروری است. این مهارت ها یا به صورت کلامی هستند که به صورت رمزهای کلامی و صحبت کردن فرستنده و گیرنده پیام انجام می شوند یا به صورت غیرکلامی با رمزهای غیرکلامی اند که با حرکات چشم، دست و … انجام می شوند.
در مهارت ارتباط کلامی، پیام به صورت رمزهای گفتاری انتقال می یابد، مانند: گفتگوی فراگیران با یکدیگر و در مهارت ارتباط غیرکلامی، پیام به صورت علائم یا رمزهای غیرکلامی (حرکت دست، چشم، صدا) انتقال می یابد.
در این پژوهش مهارت کلامی شامل مهارت رمزگذاری است که شامل: مهارت نوشتن و صحبت کردن می باشد که سوالات اول و دوم را شامل می شوند. سوال اول مهارت نوشتن را بررسی می کند که براساس دیدگاه جعفری محدثه تدوین شده و سوال دوم مهارت صحبت کردن است که براساس دیدگاه هارجی تدوین شده است. مهارت رمزخوانی نیز شامل: مهارت خواندن و شنیدن است که مهارت خواندن سوال سوم پژوهش می باشد که براساس تحقیقات آداک البرز تدوین شده است. مهارت شنیدن سوال سوم و چهارم پژوهش است که براساس دیدگاه بولتون، اهری نجاتی و کاشانی تدوین شده است. مهارت تعقل نیز سوال پنجم پژوهش است که براساس دیدگاه پاشاشریفی تدوین شده است. مهارت ابراز وجود به عنوان سوال ششم پژوهش است که براساس دیدگاه بولتون تدوین گردیده. سوال هفتم پژوهش افشای احساسات فرستنده پیام براساس دیدگاه بولتون تدوین شده است .سوال هشتم نیز که نقش اینترنت در ایجاد رفتار تعاملی را در نظر می گیرد، براساس دیدگاه بولتون تدوین شده است.
در این پژوهش مهارت غیر کلامی شامل مهارت گوش دادن است که منجر به برانگیختن توجه فرستنده پیام ،برقراری ارتباط و تشویق گیرنده پیام به ارسال پیام شده وهمچنین به ارسال پیام کمک می کند. سوالات 9 تا 21 پژوهش را شامل می شود که مهارت تماس چشمی، مهارت توجه ،مهارت پیگیری، مهارت تشویق ،سکوت توجه آمیز ،مهارت توضیح و انعکاس( احساسات ،معنی و تلخیص) را می سنجد و براساس دیدگاه بولتون تدوین شده است.
در این پژوهش نیز سوالات 22 تا 28 مهارت زبان احساسات، مهارت فرا زبان ،کلام خصمانه ،گفتار تند ،کاوش ،مهارت بازتاب و تلخیص را بررسی می کند که براساس دیدگاه شاه ولی تدوین شده اند.
مقدمه فصل دوم
در قرن بیست و یکم که رهبری آن را اطلاعات بر عهده دارد و فناوری نوین در ارائه اطلاعات و برقراری ارتباط عمده ترین نقش را ایفا می کند.
اینترنت تحولات عظیمی را در زمینه ارتباطات انسانی ایجاد کرده است. گستردگی کار اینترنت موجب گردید؛ تمامی افراد جامعه به خصوص قشر دانشجو بتوانند در زمینه علمی، پژوهشی، سیاسی ، اجتماعی و… اطلاعات را جستجو کنندو بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. بنابراین با توجه به اهمیت نقش اینترنت در یادگیری مهارت های ارتباطی در این فصل جهت آشنایی خوانندگان با مبانی نظری، ابتدا به تعریف ارتباط، اجزا و انواع آن ،عوامل موثر در ارتباطات، مهارت ارتباطی ،انواع مهارت کلامی و غیر کلامی و ویژگی آنها می پردازیم. سپس با بیان فناوری اطلاعات و اینترنت و نقش آن در برقراری ارتباط به بررسی نقش اینترنت در برقراری ارتباط، مزایا و موانع اینترنت در برقراری مهارت ارتباطی را اشاره خواهیم کرد.
در پایان در بخش پیشینه تحقیقات، محقق به بررسی سابقه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور می پردازد.
ارتباط: کلمه1 ارتباط از لغت لاتین (Communicare) مشتق شده است ،این لغت در زبان لاتین به معنی2 عمومی کردن است و یا به عبارت دیگر در معرض عموم قرار دادن است. این بدان معنی است که مفهومی از درون فردی برخاسته و به میان دیگران راه یافته است. به عبارت دیگر ارتباطات برخی از مفاهیم، تفکرات ،معانی و یا پیام ها را به دیگران و یا میان عموم گسترش می دهند. (فرهنگی، 1384، ص6)
از ارتباط معانی گوناگونی مانند: بیان نمودن، منتقل کردن، تماس داشتن و منتشر کردن استنباط می گردد. ادوبن امری در کتاب “مقدمه ای بر ارتباط جمعی” برای ارتباط این تعریف را ارائه می دهد. ارتباط عبارت است از: فن انتقال اطلاعات ، افکار و رفتارهای انسانی از یک شخص به شخص دیگر (یعقوبی، 1387،ص1)
اجزای فرآیند ارتباط: فرستنده، پیام وگیرنده.
فرستنده: فرستنده در واقع همان منشاء پیام است. بعضی عوامل بر(میزان نقش و قابلیت اطمینان منبع که مولد پیام هاست، موثر اند که عبارتند از:
1- مهارت ارتباطی (توانایی صحبت کردن و شنیدن).
2- همنوایی و همدردی با مخاطبین.
3- رفتار و عملکرد فرد نسبت به موضوع .
پیام : پیام دومین اجزای فراینده ارتباط است که به شکل انتقال دانش و اطلاعات، انتقال نگرش، تشویق، انگیزه دادن و انتقال مهارت ها منتقل می شود. پیام ها را می توان به صورت غیر کلامی هم بیان کرد مانند تن صدا، حرکات بدن و…
گیرنده: گیرنده، فرد یا افرادی است که با آنها صحبت می شود و پیام منتقل شده را تفسیر می کنند و برای اینکه ارتباط موثر باشد، بایدگیرنده های پیام را شناخته، قدرت یادگیری ،علایق و نگرش های آنها را شناخت. (کمالی، 1382، ص29- 27)
بنابراین سه عنصر اصلی ارتباط فرستنده، پیام و گیرنده هستند .وجود این سه عامل مهم منجر به برقراری ارتباط موثر بین فرستنده و گیرنده پیام خواهد شد. هرکدام ازاین عوامل نقش بسزایی در ایجاد ارتباط موثر بین فرستنده و گیرنده بوجود می آورند.

انواع ارتباطات
1- ارتباط با خود3
2- ارتباط با دیگران4
3- ارتباط عمومی یا جمعی5
ارتباط با خود: جریان تفاهم و تفهیم در درون خود را ارتباط با خود می نامند. این ارتباط، ارتباطی درونی است و فرد خود را مورد توجه و محور بحث و گفتگو قرار می دهد.
ارتباط با دیگران: فراگرد تفاهم ،تفهیم و تسهیم معنی بین یک شخص و انسان های دیگر به منظور حل مسایل و مشکلات خود با دیگران، ردو بدل کردن اطلاعات ، رفع نیازهای متعلق به گروه ،دوست داشتن و…
ارتباط جمعی: براساس این ارتباط فرد با تعداد کثیری از انسان ها ارتباط برقرار می کند و فراگرد تفاهیم و تفهیم با شمار کثیری از انسان های دیگر که این ارتباط براساس هدف اطلاعاتی طرح ریزی می شود. (فرهنگی، 1384، ص15)

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید