پایان نامه ها

مقاله رایگان b (3694)

جونز و دیویس بیان می دارند که استفاده از رفتار دیگران به عنوان راهنمایی برای درک انگیزه ها یا صفات پایدارشان می تواند ما را بطور جدی به اشتباه بیندازد.بر طبق دیدگاه جونز ودیویس این Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله b (3695)

6- هوش بین شخصی: استعداد درک، برقراری ارتباط و همکاری با دیگران. 7- هوش درون شخصی: استعداد خود شناسی و خود تنظیمی در افراد. 8- هوش طبیعت گرا: استعداد همنوایی با محیط بیرون. 9- هوش Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (3696)

– بیان شدید هیجانهای مثبت و منفی– تمایل به گفتگوی مداوم– دراولین مرحله حل اختلاف ‌زوج ناموفق سعی میکند عقیده طرف دیکر را بداند.– هیجانهای مثبت ومنفی زیادی– سازگار با نقشهای جنسی سنتیزوج اجتنابی- داشتن Read more…

By 92, ago